วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ความหมายของภพอย่างละเอียด

       "ภพ"คือราศีในดวงชาตา ที่ถูกกำหนดขึ้นจากลัคนาเป็นที่หมายเริ่มต้น แต่ละภพจะเกิดความหมายที่จะใช้ในการพยากรณ์...ดวงชาตา...
แต่ละภพทั้ง ๑๒ ภพ มีความแตกต่างกันไปตามภพ ล้วนแต่เป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
 และความเป็นอยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่โบราณมา ภพในทางโหราศาสตร์ มีความหมายเฉพาะไม่กว้างนัก เพราะชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเรียบง่าย แต่ในปัจจุบันโลกได้เจริญขึ้น...

...สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกมากมาย ความหมายของภพทางโหราศาสตร์ จึงต้องขยายตัวเองตาม
วิวัฒนการ เพื่อที่จะครอบคลุมเหตุการณ์ได้ทั่วถึง และการขยายความนั้น ก็ยังอยู่ในความหมายหลัก ซึ่งเป็นความหมายเดิมของโบราณนั่นเอง...

การอ่านความหมายของภพให้วิจิตรพิศดารนั้น ก็ด้วยเอาความหมายของภพ บวก กับสิ่งที่พึงประสงค์จะรับรู้ โดยใช้หลักของภพ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ๔ ประการดังนี้คือ...

๑. เหตุการณ์

๒. สิ่งของ 

๓. บุคคล 

๔. สถานที่ 

 ... แนวทางดังต่อไปนี้ จะแสดงถึง เหตุแห่งที่มา ซึ่งจะผันความหมายของภพออกไปสู่สิ่งที่เกี่ยวข้อง ซึงจะทำให้เกิดความเข้าใจในเหตุ และ ผล แห่งความหมายนั้นได้ดีขึ้น...